Stichting Rotaplast Nederland

Deze website is de officiële website van de Stichting Rotaplast Nederland. Deze stichting is gelieerd aan Rotaplast International, Inc. Meer informatie over Rotaplast International kunt u vinden op hun website. (zie rechts in het kader.)

De Stichting Rotaplast Nederland is opgericht op  23 november 2009 en is gevestigd in Enschede.

De doelstelling van de stichting is het werven, beheren en doorgeven van gelden die zijn ingezameld ten behoeve van het ondernemen van missies in Rotaplast verband. Het is de ambitie van de Stichting om één maal per jaar een missie (mede) te financieren en als hoofdsponsor op te treden. Door als hoofdsponsor een missie financieel te ondersteunen ontstaat de mogelijkheid om ook Nederlandse vrijwilligers te laten deelnemen aan deze missie.

Een missie heeft als doel om  gratis medische en met name chirurgische hulp te verlenen aan kinderen over de hele wereld, waarvan de ouders niet de middelen bezitten om de voor hun kinderen medisch noodzakelijke behandeling zelf te bekostigen. Vaak betreft het hier ontwikkelingslanden waar ook de medische kennis en mogelijkheden ontoereikend zijn om dergelijk operaties uit te voeren. Een missie duurt ca. twee weken, inclusief reistijd.

De missies in Rotaplast verband worden georganiseerd door Rotaplast International. Zij dragen zorg voor de medische hulpmiddelen  en apparatuur en het vervoer hiervan naar het gastland. Daarnaast onderhoudt zij  de contacten met de lokale ziekenhuizen waar de missie wordt uitgevoerd en de officiële instanties van het gastland. Tenslotte zorgt Rotaplast International voor de samenstelling van het team.

Het medische deel van het team bestaat doorgaans uit  vier plastisch chirurgen, vier anesthesisten, twee kinderartsen, een hoofdzuster, een tandarts-orthodontist, een logopedist, drie operatiekamer verpleegkundigen en twee verkoeverkamer verpleegkundigen. Daarnaast gaan er acht niet-medische vrijwilligers mee voor ondersteunende diensten. Daarbij moet gedacht worden aan administratie, medische fotografie, kwartiermeester, coördinatie van de verpleegafdeling, patiëntentransport en het bezig houden van de kinderen.

Zowel de medische- als de niet-medische  vrijwilligers stellen hun kennis en tijd kosteloos ter beschikking aan een missie en betalen zelfs (een deel) van de reiskosten uit eigen zak. Hierdoor wordt een zo groot mogelijk deel van de sponsorgelden daadwerkelijk besteed aan medische hulp!

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit de operatieve behandeling van kinderen en jong volwassenen met aangeboren afwijkingen van het aangezicht ( met name een hazenlip of een verhemeltespleet ), maar ook worden er patiënten behandeld met zogenaamde contracturen als gevolg van ernstige verbrandingen. 

 

Voor de operatie

Per missie worden gemiddeld 100 patiënten operatief behandeld, die zodoende aanzienlijk betere kansen krijgen om zich staande te houden in hun woon- en leefwereld. Het hebben van een ernstige misvorming is in veel landen in de Derde Wereld een groot stigma, waar niet alleen het kind maar de gehele familie ernstig onder te lijden heeft.

Naast de directe operatieve behandeling verzorgt Rotaplast ook bijscholing van locale artsen, ten einde zich op termijn zo mogelijk overbodig te kunnen maken. En tenslotte geven de medewerkers van Rotaplast voorlichting en instructie aan ouders om de incidentie van aangeboren afwijkingen te verminderen.

De kosten van een missie bedraagt ongeveer € 100.000 en dit bedrag wordt geheel gedragen door donaties of opbrengsten van fondswerving. De organisatie is klein en bestaat voor het meerendeel uit vrijwilligers.

De Stichting Rotaplast Nederland is aangemerkt  als een ANBI geregistreerde organisatie. Iedere donatie komt rechtstreeks ten goede aan het werk van Rotaplast in ontwikkelingslanden. Zowel de Stichting Rotaplast Nederland als Rotaplast International is transparant over de besteding van de middelen, en geeft inzicht op basis van jaarverslagen en missie rapportages